Polityka ochrony danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych

Oferta dnia Strona dostępna za pośrednictwem poniższego linku ofertadnia.com jest publikowana przez KONTIKI MEDIA LTD, znajduje się pod adresem 71-75 Shelton Street, Covent Garden, WX2H 9JQ London, Wielka Brytania, zarejestrowana pod numerem 8440460 i reprezentowana przez Panią Stéphanie Boehm. Niniejsza polityka ochrony danych osobowych informuje w sposób przejrzysty o naszych zasadach dotyczących bezpieczeństwa, ochrony i poufności przetwarzania danych osobowych powierzonych nam podczas przeglądania strony.

1.       Prezentacja

KONTIKI MEDIA LTD jest międzynarodową firmą rozwijającą się w dziedzinie marketingu cyfrowego i specjalizującą się w monetyzacji pozyskanych danych swoich odbiorców. W szczególności jej działalność polega na generowaniu wysokiej jakości informacji o potencjalnych odbiorcach i wprowadzaniu do obrotu na rzecz reklamodawców prawa do wykorzystywania baz danych do celów komercyjnych.

Uzyskując dostęp do jednej z witryn opublikowanych przez KONTIKI MEDIA LTD i korzystając z oferowanych usług, użytkownik potwierdza zapoznanie się z niniejszą ogólną polityką ochrony danych osobowych, a także praktyki gromadzenia i przetwarzania informacji opisanych w niniejszym dokumencie.

KONTIKI MEDIA LTD zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zobowiązań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności poprzez publiczne zobowiązanie się do przestrzegania Ogólnych przepisów o ochronie danych i Ustawy o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679, zwane Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (“RODO”) oraz ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 w sprawie technologii informatycznych, plików i wolności, zmienioną ustawą 2018-493 z dnia 20 czerwca 2018 (“Ustawa o informacjach i swobód”).

Zgodnie z ustawą o ochronie danych, oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, KONTIKI MEDIA LTD zobowiązuje się:

 • zajmować się wyłącznie danymi, które są rzetelnie i legalnie gromadzone;
 • używać zebrane dane wyłącznie do określonych, jednoznacznych i legalnych celów;
 • używać wyłącznie istotne dane i dane, które nie są nadmierne w stosunku do celu przetwarzania;
 • podejmować wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa danych, w szczególności aby zapobiec ich deformacji, zmianie, uszkodzeniu;
 • nie ujawniać tych danych osobom trzecim poza firmą bez informowania osób.

2.       Własność intelektualna naszej strony

Nasza zawartość strony, ogólna struktura, struktura drzewa, treść tekstowa, obrazy i logo, z których składa się Strona, są wyłączną własnością firmy KONTIKI MEDIA LTD. Wszelkie reprezentacje, całkowite lub częściowe, tej strony lub jej zawartości, na dowolnym nośniku, do użytku zbiorowego lub profesjonalnego, nawet wewnętrznie w firmie, przez niektóre procesy, bez wyraźnej i pisemnej uprzedniej zgody KONTIKI MEDIA LTD jest zabronione i stanowi naruszenie podlegające artykułom L. 335-2 i nast. Kodeksu Własności Intelektualnej, podobnie naruszenie tych przepisów powoduje, że sprawca i wszystkie osoby odpowiedzialne podlegają pod karne i cywilne kary według prawa francuskiego.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za wszelkie postępowania:

Dyrektor: Pani Stéphanie Boehm

Kontakt mailowy: Contact@kontikimedia.com

Podwykonawca hostujący witrynę oraz dane:

Firma: GoDaddy.com,

Typ: LLC

REGON

Siedziba: 14455 North Hayden Rd., Suite 219, Scottsdale, AZ, 85260, Stany Zjednoczone Ameryki

3.       Wyznaczenie DPO-DPD na UODO

KONTIKI MEDIA LTD wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych na rzecz UODO.

Jego misją jest zapewnienie rygorystycznie niezależnej zgodności z prawem regulującym ochronę danych osobowych naszych pracowników, naszych klientów, naszych kandydatów, a także wszystkich naszych dostawców i partnerów.

Zapewnia na bieżąco, że podjęto wszelkie środki ostrożności w celu zachowania fizycznego i logicznego bezpieczeństwa danych osób, w celu zapobieżenia naruszeniu, zniekształceniu lub ich uszkodzeniu.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

Wyznaczona osoba prawna:

Biuro Dézavelle-Livowsky i Wspólnicy

PRAWNICY DPO

11 Rue Théodule Ribot ~ 75017 Paryż

Korespondent UODO odpowiedzialny za zgodność:

Pan Jean-Michel Livowsky

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

dpo[@]kontikimedia.com

 1. Gromadzenie i wykorzystywanie zebranych danych

Dane osobowe mogą być gromadzone i/lub przetwarzane przez KONTIKI MEDIA LTD podczas rejestracji do konkursu lub subskrybowania oferty za pośrednictwem jednej z publikowanych przez nas stron internetowych lub za pośrednictwem strony internetowej jednego z naszych partnerów.

5.       Podstawa prawna przetwarzania danych

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych tylko od momentu:

-gdzie wyraźnie otrzymujemy pozwolenie poprzez zatwierdzenie pola “Akceptuję…” (lub inne podobne oświadczenie) obecne w formularzu zbierania zgody. Następnie, jeśli mamy stosunek umowny, przetwarzanie będzie uzasadnione i konieczne w następstwie powyższych działań, o ile jesteś stroną lub związany z realizacją podjętych z nami środków przedkontraktowych lub umownych.

6.       Przeznaczenie kolekcji

KONTIKI MEDIA LTD wykorzystuje dane osobowe powierzone bezpośrednio przez użytkowników lub pośrednio przez swoich partnerów wyłącznie:

 • W celu przetwarzania wniosków o informacje przesyłane za pośrednictwem strony internetowej;
 • W celu skontaktowania się telefonicznie lub elektronicznie (e-mail) z osobami, które się skontaktowały z Firmą;
 • W celu wysyłania użytkownikom spersonalizowane oferty zgodnie z zainteresowaniami, bezpośrednio lub za pośrednictwem naszych wybranych partnerów;
 • W celu aktualizacji naszej bazy danych;
 • W celu wysyłania biuletynów, do których użytkownik ma dostęp, bezpośrednio lub za pośrednictwem naszych wybranych partnerów;
 • W celu spełnienia naszych zobowiązań wynikających z RODO oraz zobowiązań związanych z przechowywaniem i usunięciem zebranych i przetworzonych danych.

7.       Kategorie zbieranych danych

Zbieranie danych przez KONTIKI MEDIA LTD nigdy nie wpłynie na prywatność lub reputację użytkowników w odniesieniu do danych osobowych, które zostają powierzone firmie w niewłaściwy sposób, a bardziej ogólnie, z wszelkich możliwych działań. Jednakże, KONTIKI MEDIA LTD może pośrednio zbierać informacje od użytkowników za pośrednictwem swoich partnerów. W tym przypadku firma KONTIKI MEDIA LTD

upewnia się wraz z partnerami, że użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych. KONTIKI MEDIA LTD zapewnia również, że zbiera jedynie dane ściśle niezbędne do działań realizowanych przez firmę.

W ramach prowadzonej działalności komercyjnej zbierane są następujące dane osobowe użytkowników:

 • Imię, Nazwisko, Płeć;
 • Data urodzenia;
 • Adres e-mail;
 • Kod pocztowy;
 • Adres IP, który jest numerem identyfikacyjnym urządzenia podłączonego do sieci przy użyciu protokołu internetowego;
 • TimeStamp (Sygnatura czasowa), która umożliwia powiązać z urządzeniem podłączonym dane/datę akcji/godzinę;
 • Adres URL kolekcji, który jest adresem witryny lub strony sieci Web.

Wysyłając Biuletyny/newsletter, można również gromadzić, oprócz wyżej wymienionych informacji, następujące dane:

 • Numer telefonu;
 • Adres korespondencyjny.

8.       Informacje o dzieciach

Witryny opublikowane przez firmę KONTIKI MEDIA LTD są przeznaczone dla dużych odbiorców. Ponadto firma KONTIKI MEDIA LTD nie ma na celu do zbierania danych dzieci w wieku 15 lat. W przypadku, gdy 15-letnie dziecko wysyła dane osobowe do KONTIKI MEDIA LTD za pośrednictwem publikowanych stron internetowych, KONTIKI MEDIA LTD dołoży wszelkich starań, aby zapewnić usunięcie i/lub zniszczenie przesyłanych danych.

9.       Odbiorcy danych

Dane osobowe użykowników nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem wyłącznego celu, który zaakceptował podczas zbierania zgód na przetwrzanie danych.

 1. Wewnętrzna firma

Osobami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych są:

 • kadry zarządzającej spółki KONTIKI MEDIA LTD;
 • pracownicy odpowiedzialni za dostarczalność i przetwarzanie baz danych
 1. Poza firmą
 • Autoryzowane strony trzecie;
 • podwykonawcy do hostingu danych
 • Podwykonawcy do rozsyłania biuletynów
 • W ramach swoich kontaktów biznesowych z partnerami.

KONTIKI MEDIA LTD może być również zobowiązany do ujawnienia lub przekazania danych osobowych Użytkowników stronom trzecim w następujących szczególnych okolicznościach:

 • w wyniku prawa, w ramach postępowania sądowego, sporu i/lub wniosku władz publicznych pw kraju zamieszkania lub w inny sposób;
 • gdy ujawnienie jest konieczne dla bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania prawa lub innych celów interesu publicznego;
 • w przypadku restrukturyzacji, przeniesienia, fuzji lub sprzedaży na rzecz odpowiedniej strony

10.   Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską

W przypadku, gdy Twoje dane są przekazywane poza Unię Europejską, upewniamy się, że:

 • Dane osobowe są przekazywane do krajów uznanych za oferujące równoważny poziom ochrony.
 • Dane osobowe są przekazywane podmiotom certyfikowanym w ramach tarczy prywatności
 • W odniesieniu do danych osobowych przekazywanych poza kraje uznane przez UODO za posiadające wystarczający poziom ochrony, stosuje się jeden z mechanizmów zapewniających odpowiednie gwarancje przewidziane w obowiązujących przepisach, oraz w szczególności przyjęcie standardowych klauzul umownych.

11.   Okres ważności informacji

KONTIKI MEDIA LTD, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zachowa Dane Osobowe kandydatów i potencjalnych kandydatów tylko na czas niezbędny do realizacji projektów i w wieększości przez rok czasu.

Dane osobowe klientów będą przechowywane w aktywnej bazie maksymalnie pięć lat po zakończeniu

stosunek umowny.

Dane zebrane od Użytkowników poprzez rejestrację do konkursów i/lub ofert partnerów kolekcji będą przechowywane 3 lata w aktywnej bazie z ostatniej zarejestrowanej aktywności.

Dane zebrane Użytkowników za pośrednictwem rejestracji do biuletynów KONTIKI MEDIA LTD będą przechowywane do czasu złożenia wniosku o wypisanie Użytkownika z bazy danych.

Dla pracowników, teksty mają różne czasy trwania dla zachowania niektórych danych. (Umowy o pracę, faktury, deklaracje podatkowe, URSSAF, fundusze emerytalne itp.) bez uszczerbku dla zobowiązań prawnych dotyczących okresów ochrony lub przedawnienia.

12.   Przypomnienie praw zdefiniowanych przez RODO

Zgodnie z postanowieniami artykułu 12 RODO masz prawo do uzyskania jasnych, zwięzłych i przejrzystych informacji od naszej firmy. Głównym celem niniejszego dokumentu jest wypełnienie obowiązków, o których mowa w artykule 13.

12.1 Prawo do potwierdzenia przeprowadzonych działań

Użytkownik ma prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, że dane osobowe użytkownika są lub nie są przetwarzane. (art. 15-1 RODO)

12.2 Prawa dostępu, cele, kategorie, odbiorcy, czas trwania

Użytkownik ma prawo dostępu do takich danych osobowych oraz następujące informacje:

 1. a) celów podjętych działań; (art. 15-1a RODO)
 2. b) kategorie danych osobowych, których to dotyczy; ( 15-1b RODO)
 3. c) odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną przekazane; (art. 15-1c RODO)
 4. d) w miarę możliwości okres przechowywania przewidywanych danych osobowych lub kryteria stosowane do określenia tego okresu; (art. 15-1D RODO)
 5. e) Korekta, usuwanie – zapominanie, ograniczenie, sprzeciw, przenośność

Użytkownik ma prawo zwrócić się do administratora o:

 1. a) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
 2. b) usunięcie danych lub “prawo do zapomnienia” (art. 17 RODO)
 3. c) ograniczenie przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
 4. d) prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych; (art. 21 RODO)
 5. e) prawo do odzyskania danych w formacie łatwo czytelnym przez maszynę w celu zapewnienia przenośności; (art. 20 RODO)

12.3 Skarga do UODO, źródła danych, automatyczna decyzja

Użytkownik posiada również prawo:

 1. a) wniesienia skargi do organu nadzorczego; (art. 15-1F RODO)
 2. b) jeżeli dane osobowe nie są zbierane od użytkownika, wszelkie dostępne informacje dotyczące ich źródła; (art. 15-1g RGPD)
 3. c) weryfikacja istnienia zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, w niektórych przypadkach użytecznych informacji dotyczących logiki leżącej u podstaw podejmowanych działań, znaczenia oraz spodziewanych konsekwencji takiego przetwarzania. (art. 22 rgpd) (art. 15-1H RODO)

12.4  Prawo posiadania wiedzy, czy dane podlegają przepływach transgranicznych

Użytkownik ma prawo do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o ile dane zostaną przekazane do państwa trzeciego poza Unią Europejską. (art. 15-2 RODO)

12.5 Prawo do uzyskania kopii danych

Użytkownik ma prawo, uzasadniając swoją tożsamość, do uzyskania od Administratora elektronicznej lub papierowej kopii danych osobowych dotyczących użytkownika, która jest przedmiotem przetwarzania w naszej firmie lub w dowolnym z naszych Podwykonawców.  (pod warunkiem, że wniosek ten nie narusza praw i wolności innych osób).

Użytkownik może przesłać wniosek o uzyskanie kopii danych do inspektora ochrony danych, o którym mowa powyżej. (art. 15-3 & 4 RODO)

12.6  Prawo do wydania instrukcji w przypadku śmierci

Użytkownik ma również prawo do udzielenia nam instrukcji dotyczących losu danych po jego śmierci. (Ustawa nr 2016-1321 z dnia 7 października 2016 dla Republiki cyfrowej)

12.7  Prawo do cofnięcia uprzednio podanej autoryzacji odbioru

Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Wycofanie tej zgody nie podważa legalności traktowania opartego na zgodzie przed wycofaniem.

Przed udzieleniem zgody użytkownik musi być o tym poinformowany. Wycofanie zgody musi być tak samo łatwe, jak poprzednie wyrażanie zgody. (art. 7-3 RODO)

12.8  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego w przypadku, gdy stwierdzi naruszenie jego danych lub jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika stanowi naruszenie zasad rozporządzenia.

Sugerujemy jednak najpierw skontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w pkt 3 powyżej, w celu uzyskania wyjaśnień.

12.9  Prawo do poznania konsekwencji odmowy dostarczenia informacji

Użytkownik jest informowany, że zgodnie z artykułem 32 ustawy o ochronie danych, informacje, które przekazuje nam za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej są niezbędne do spełnienia prośby Użytkownika i są one niezbędne do udzielenie odpowiedzi.

Użytkownik ma prawo odmówić przekazania firmie tych informacji, jednak jest poinformowany, że w tym przypadku Kontiki Media LTD może z kolei odmówić udzielenia odpowiedzi na niekompletną prośbę od Użytkownika.

12.10            Prawo do niebycia przedmiotem automatycznej decyzji

Użytkownik ma prawo nie być podmiotem decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowania, wywołując tym samym skutki prawne dotyczące Użytkownika. (art. 22-1) KONTIKI MEDIA LTD nie wykonuje takiego przetwarzania danych.

12.11            Prawo do wymagania, aby dane Użytkownika były bezpiecznie przechowywane

KONTIKI MEDIA LTD zapewnia bezpieczeństwo i trwałość danych osobowych poprzez wprowadzenie szeregu fizycznych i logicznych zabezpieczeń w celu zachowania i zabezpieczenia danych Użytkownika, aby zapobiec ich zniszczeniu, uszkodzeniu, zmodyfikowaniu, przekierowaniu lub zmianie.

13.   Wykonywanie praw

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych z dnia 6 stycznia 1978 Użytkownik posiada prawo dostępu do informacji o nim oraz poprawiania lub usuwania tych informacji. Użytkownik może również, z uzasadnionych względów, sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych lub zażądać przeniesienia.

Aby skorzystać z różnych praw określonych w § 12.7, należy wylegitymować swoją tożsamość i opcjonalnie:

 • Poinformować firmę, z jakiego powodu Użytkownik chce je wykonywać
 • dokładnie określić zakres danych, które chce skopiować
 • Określić format danych, które użytkownik chce odzyskać

W tym celu skontaktuj się z naszym DPO odpowiedzialnym za monitorowanie naszej zgodności.

Częściowy sprzeciw (lub prosty wniosek o rezygnację) to prawo, które można wykonywać za pośrednictwem linku na każdym e-mailu, który Użytkownik otrzymuje od Firmy.                                                                                                       

Wyczerpujące informacje na temat wszystkich Twoich praw

Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw, należy zalogować się na stronie internetowej UODO pod adresem: https://uodo.gov.pl/

Masz również prawo do bezpośredniego prowołania Komisji, jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, lub że nasza firma nie przestrzega swoich zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych.

14.   Polityka cookies na stronie internetowej

Użytkownik jest informowany, że podczas wizyt na naszej stronie internetowej, plik cookie może być instalowany automatycznie w oprogramowaniu przeglądarki.

Nasze pliki cookie to zestawy danych, które nie identyfikują użytkownika, ale są przeznaczone przede wszystkim do rejestrowania informacji o przeglądaniu. Skonfigurowanie ustawień oprogramowania przeglądarki pozwala na informowanie o obecności naszego pliku cookie i ma prawo odmówić jej.

15.   Środki podjęte w celu ochrony danych osobowych

KONTIKI MEDIA LTD podjęła kroki w celu zapobieżenia wszelkim naruszaniu danych osobowych, w tym:

 • Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych w KONTIKI MEDIA LTD
 • Świadomość zespołu w zakresie ochrony danych osobowych
 • Audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego
 • Wdrożenie ogólnej polityki ochrony danych

16.   Prawo właściwe i jurysdykcja

Nasza strona internetowa i działalność podlegają prawu francuskiemu. W przypadku sporu wynikającego z korzystania przez użytkownika z naszych stron internetowych lub jego działalności, sądy francuskie będą wyłącznie kompetentne.

17.   Modyfikacja niniejszej polityki ochrony danych

KONTIKI MEDIA LTD zastrzega sobie prawo do modyfikowania obecnej polityki ochrony danych w dowolnym momencie, na przykład w celu uwzględnienia nowych zebranych danych, zmian w naszych działaniach lub naszych celach, ale także aby dostosować zasady do zgodności w przypadku zmiany niektórych przepisów ustawowych i wykonawczych, w szczególności w odniesieniu do aktu o ochronie danych lub RODO.

Zachęcamy do regularnego sprawdzania tego dokumentu, aby zapoznawać się z wszelkimi zmianami. Niemniej jednak w przypadku istotnej zmiany w naszej polityce prywatności, zostaniesz powiadomiony pocztą elektroniczną lub po zalogowaniu się na stronie.